MÉG EGY GÓL PROMÓCIÓS SORSJEGY

Részvételi- és Játékszabályzat

PDF letöltése

Szervező: Az Urban Beer Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Komócsy utca 5.; Cg. 01-09-917494; adószám: 14738399-2-42, a továbbiakban: Játékszervező) “Még egy gól promóciós sorsjegy” címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez.

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat a Játékszervező által szervezett, a www.budapestsor.hu/promo oldalon meghirdetett Még egy gól promóciós sorsjegyre (a továbbiakban: Sorsjegy) vonatkozik.

A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

A Játék szervezését, bonyolítását valamint az adatkezelést kizárólag a Játékszervező végzi.

A Játékban résztvevőknek be kell tartaniuk a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot és az Általános Szerződési Feltételeiben leírtakat.

JÁTÉK:

Minden olyan Vásárló, aki 2022. november 20. és december 18. között a promócióban résztvevő vendéglátóegységekben Budapest Sör terméket vásárol, vásárlása mellé 1 db Még egy gól promóciós sorsjegyet kap.

A sorsjegy perforált oldalainak eltávolítása után a játékos megtudja mit rejt a sorsjegy számára.

Amennyiben a játékos a „Gólt rúgtál” feliratot találja, úgy nyereménye még 1 db azonos típusú Budapest Sör mint amihez a sorsjegyet kapta. A nyeremény beváltására kizárólag azon vendéglátóhelyiségben és azon a napon van lehetősége, ahol a sorsjegyet kapta.

Amennyiben a játékos a „Kapufa” feliratot találja, úgy nyereménye, hogy a sorsjegy leadásával a következő termék vásárlásakor a vásárlás mellé kapott 1 db sorsjegyen túl további 1 db sorsjegyet kap. A nyeremény beváltására kizárólag azon vendéglátóhelyiségben és azon a napon van lehetősége, ahol a sorsjegyet kapta.

Amennyiben a játékos a „Korai volt a gólöröm” feliratot találja, úgy a játékos nem nyert. A promóció időtartama: 2022.11.20-2022.12.18.
Sorsjegyek megoszlása:

Összes sorsjegy darabszám: 5.000 db
Gólt rúgtál feliratot tartalmazó sorsjegy: 1.000 db
Korai volt a gólöröm feliratot tartalmazó sorsjegy: 3.500 db Kapufa feliratot tartalmazó sorsjegy: 500 db

A sorsjegyek kiválasztására véletlenszerűen kerül sor. Annak kiosztása a vendéglátóegység feladata. A Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges visszaélésekért. (Bővebben lásd a Felelősség kizárása pont alatt.)

Játékosok

Részvételre jogosult:

  • minden olyan vásárló, aki a promóció ideje alatt a promócióban résztvevő vendéglátóegységben bármilyen Budapest Sör terméket vásárol -függetlenül annak értékétől-, továbbá aki
  • a vásárlás időpontjában betöltötte a 18. életévet
  • Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
  • cselekvőképes,
  • természetes személy és
  • elfogadja a Játék részvételi feltételeit.

A résztvevőre vonatkozóan a fenti feltételek egyidejű teljesülése szükséges.

Nyertes értesítése

A Játékos a sorsjegyen közvetlenül a perforációk eltávolítása után a kihajtogatott felület alatt láthatja, hogy mit nyert. Minden sorsjegy a fentiekben felsorolt lehetőségek valamelyikét tartalmazza. A nyertes más formában a sorsjegy természetéből fakadóan nem lesz külön kiértesítve.

Felelősség kizárása

A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Játékszervező nem felelős, és nem is tehető felelőssé a sorsjegy nyomtatási vagy bármely más jellegű meghibásodásáért, elvesztéséért, a csomagolás vagy szállítás során bekövetkező részleges vagy teljes roncsolódásáért, megsemmisüléséért, illetve bármilyen más jellegű olyan hibájáért, amely a Játékszervezőnek nem felróható okból merülhet fel. Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében a jelen Játékszabályzat be nem tartása, vagy Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

A Játékszervező kizárja a felelősségét a bármely a játékhoz kapcsolódó megjelenésben szereplő állításból, információból, hibából.

A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja.

A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos

A Játékszervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.

Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Játékszervező döntése irányadó.

A Játékszervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kizárások

A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. A játékban nem vehetnek részt továbbá a Játékszervező partnereinek munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, a sorsjegy gyártásában, csomagolásában és kiszállításában bármilyen módon résztvevő más természetes és jogi személyek munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, valamint a Játékszervezővel bármilyen formában együttműködő nagykereskedelmi egységek munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai.

A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadta.

Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból annak bármely szakaszában – indokolás nélkül – kizárásra kerül.

A Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt – akár Játékszervező által feltételezhetően (gyanú).

A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékosnak a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után.

Játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Adó

A játék nyereményeire a vonatkozó adók és adótörvények vonatkoznak.A Játékszervező vállalja a Nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. A nyeremény kuponok után SZJA fizetési kötelezettség nincs.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket valamint a Játékszabályzatban foglaltakat bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa. Az aktuális Játékszabályzat minden esetben elérhető www.budapestsor.hu/promo weboldalon.

A Játékos tudomásul veszi, hogy Játékszervező a Játékszervező saját közösségi oldalain bármely poszt közlését megtagadhatja, moderálhatja vagy azt eltávolíthatja, különösen abban az esetben, amennyiben annak tartamát kifogásolhatónak minősíti, saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek találja. Ezt követően a Játékszervező a Játékost további értesítés nélkül jogosult kizárni a Játékból.

Általános rendelkezések

A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit, így különösen a Játék időtartamát és a jelen Játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a saját közösségi oldalain.

A Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a perindításkori székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki, amelyet a Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadnak.

A Játékszervező jelen játékszabályzatot a www.budapestsor.hu/promo címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé. A Játékszervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

Budapest, 2022.11.20.

Urban Beer Kft. Játékszervező

hu_HUHU